Tražitelji posla (posloprimci)

Na EURES portalu  uz pomoć alata za pretraživanje, kao i mreže od preko 1000 EURES savjetnika koji su Vam spremni pomoći, mogu se pronaći relevantne informacije o mobilnosti radnika, informacije o trenutno otvorenim radnim mjestima u 31 europskoj zemlji, registrirati besplatni korisnički račun te kreirati vlastiti životopis koji će biti vidljiv svim EURES registriranim poslodavcima i EURES savjetnicima koji poslodavcima pomažu pronaći prave kandidate. Nadalje, dio portala posvećen uvjetima rada i života može vas dobro upoznati sa trenutnim stanjem u regiji potencijalnog zapošljavanja. Informacije o životu i radu dostupne su na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, te ponekad na jeziku predmetne države.  

Ponudu radnih mjesta koja poslodavci iz EU nude radnicima iz Hrvatske potražite ovdje.

Za dodatne informacije, pojašnjenja i savjete koji vam mogu pomoći pri traženju posla kontaktirajte najbliži ured EURES-a.

Sloboda kretanja radnika i prijelazna razdoblja

Načelo slobodnog kretanja radnika na jedinstvenom europskom tržištu podrazumijeva mogućnost zapošljavanja bez obveze ishođenja radne dozvole u bilo kojoj zemlji Europske unije, kao i Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu te Švicarskoj.

Iznimno, u Švicarskoj postoji prijelazno razdoblje za hrvatske državljane koje može trajati do kraja 2023. Detaljnije informacije dostupne su na stranicama Ureda za migracije i u sljedećim dokumentima, u kojima su navedene i godišnje kvote do 31. prosinca 2023. (njemački jezikengleski jezik). 

U Lihtenštajnu postoji kvota boravišnih dozvola za građane svih članica Europskog gospodarskog prostora.

Informacije vezane uz Brexit          

Državljani Europske unije mogu nastaviti živjeti u Ujedinjenoj Kraljevini i nakon 30. lipnja 2021. ako do navedenog datuma apliciraju za dobivanje uređenog statusa (settled status). Uređeni status dobit će osobe koje su do trena podnošenja zahtjeva prijavljeno boravile u Ujedinjenoj Kraljevini minimalno pet godina. Ako je razdoblje boravka u Ujedinjenoj Kraljevini u trenutku podnošenja zahtjeva kraće od pet godina, podnositelju/podnositeljici zahtjeva će biti dodijeljen tzv. pre-settled status koji i nadalje osigurava pravo na život, rad i pristup socijalnim pravima. Po proteku punih pet godina, potrebno je aplicirati za settled status. O preduvjetima, postupku i potrebnoj dokumentaciji daljnje informacije pronađite ovdje odnosno ovdje. Iskoristite mogućnost pravovremenog informiranja registracijom e-pošte pri Home Office UK. Ishodište svih informacija vezanih za Brexit dostupno je ovdje.

Informacije za  državljane Ujedinjene Kraljevine u Hrvatskoj dostupne su ovdje.

Državljani EU-EGP-a

 

Registracija i boravak

Državljanin države članice EGP-a i Švicarske konfederacije ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu.

Državljanin države članice EGP-a i Švicarske koji namjerava boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužan je, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak (Obrazac 1b) nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.
 
Uz prijavu se prilaže i preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original. Potvrda o prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a ispisuje se iz informacijskog sustava bez naknade. Biometrijska boravišna iskaznica izdaje se na zahtjev državljanina EGP-a s rokom važenja od 5 godina.

Osobni identifikacijski broj (OIB) možete zatražiti neovisno o prijavi boravka izravno u uredu Porezne uprave u mjestu u kojem boravite. U nekim će vam slučajevima, primjerice ako se želite prijaviti u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trebati potvrda o adresi stanovanja, koju izdaje policijska postaja/uprava. Ako boravite u turističkom objektu, adresu stanovanja možete dokazati potvrdom ispisanom iz sustava e-visitor. Pravo na stalni boravak može se ostvariti nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj.

Više: Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (NN 66/19, 53/20, 144/20)

Sloboda kretanja radnika

Sloboda kretanja radnika temeljno je pravo u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP). Ona dopušta građanima jedne države članice rad u drugoj državi članici pod uvjetima koji vrijede za domaće građane.

Kako se mogu registrirati kao tražitelj posla/nezaposlena osoba?

Sukladno Zakonu o tržištu rada (NN 118/18, 32/20) , državljani država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačeni su s hrvatskim državljanima.

Kako biste se upisali u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trebat ćete osobni identifikacijski broj (OIB), adresu stanovanja u Hrvatskoj i važeću identifikacijsku ispravu iz svoje zemlje (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Ako želite prenijeti pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti iz svoje zemlje, konzultirajte se sa svojim uredom za zapošljavanje prije odlaska, kako biste dobili sve potrebne informacije o svojim pravima i obvezama, kao i kako biste preuzeli prijenosni dokument U2, koji ćete trebati kako biste nastavili primati novčanu naknadu.

OIB
Prijava u evidenciju HZZ-a (COVID)

Socijalna sigurnost i osiguranja

Kada kao građanin EU/EGP-a tražite posao u drugoj državi članici, određena prava koja uživate u vlastitoj zemlji možete prenijeti, primarno pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i pravo na zdravstvenu zaštitu. Prava se prenose pomoću prijenosnih dokumenata (PD) koje izdaju nadležna tijela u vašoj državi. Hrvatski zavod za zapošljavanje nadležan je za koordinaciju prava na naknade za vrijeme nezaposlenosti. U tu svrhu koriste se PDU obrasci. Ovo su najvažniji:

PDU1: sadrži informacije o tražiteljevim razdobljima zaposlenja (osiguranja), što služi kao temelj za utvrđivanje prava na naknadu, iznosa naknade i trajanje prava.

PDU2: koristi se za prijenos prava po osnovi nezaposlenosti ostvarenih u jednoj državi članici kod preseljenja u drugu državu članicu zbog traženja posla.

Pravo na zdravstvenu zaštitu u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koristeći PDS obrasce. Za mobilne radnike, najvažniji je PDS1, koji omogućava korištenje prava na zdravstvenu zaštitu u državi u kojoj odlučite živjeti iako ste zdravstveno osigurani u drugoj državi.

Prijenos novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

Obrasci za ostvarivanje prava iz područja socijalne sigurnosti

► Kontaktne točke Direktive 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika

Državljani ne-EU

 

Informacije za državljane zemalja izvan EU/EGP-a

Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može boraviti na:

 1. kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana)
 2. privremenom boravku (do godine dana)
 3. dugotrajnom boravištu (neograničeno)
 4. stalnom boravku (neograničeno) 

Privremeni boravak može se odobriti građaninu treće zemlje, odnosno države koja nije članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske koji namjeravaju boraviti ili borave u Republici Hrvatskoj zbog:

 • spajanja obitelji,
 • srednjoškolskog obrazovanja,
 • studiranja,
 • istraživanja,
 • humanitarnog razloga,
 • životnog partnerstva,
 • rada
 • rada upućenog radnika,
 • boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a,
 • u druge svrhe
 • boravka digitalnih nomada.

Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad.

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi se diplomatskoj misiji,  odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Zahtjev može biti podnesen i u najbližoj policijskoj postaji/upravi u mjestu gdje namjeravate boraviti/raditi, ili u mjestu sjedišta poslodavca.

Visokokvalificirani radnik iz treće zemlje zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada može podnijeti diplomatskoj misiji Republike Hrvatske u inozemstvu, ili policijskoj upravi/postaji prema mjestu rada/boravka. Dozvola boravka i rada (»EU plava karta«) izdaje se s rokom važenja do 2 godine.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova

Zakon o strancima (NN 133/20)

Prijava u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Zavodu se može prijaviti državljanin treće zemlje koji može raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad sukladno posebnim propisima, a koji ispunjava zakonske uvjete za upis u evidenciju koji vrijede za hrvatske državljane.

Građanin treće zemlje koji boravi u Republici Hrvatskoj temeljem dozvole za boravak i rad, a kojem je radni odnos u Republici Hrvatskoj prestao bez njegove krivnje ili pristanka, nezaposlen je i ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, može se prijaviti u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.
Prijaviti se može uredu prema mjestu odobrenoga privremenog boravka. Po iskorištenosti novčane naknade, odnosno po isteku privremenog boravka osoba se prestaje voditi u evidenciji Zavoda.

Kontakti područnih službi i ureda HZZ-a

Zakon o tržištu rada (NN 118/18, 32/20)

Zakonodavni i institucionalni okvir te glavni dionici sustava integracije migranata u Hrvatskoj