Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

EURES u Hrvatskoj

EURES mreža je instrument potpore pravu na slobodno kretanje radnika unutar Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. U nastavku donosimo pravni temelj na kojem počiva provođenje ovog temeljnog prava na europskoj i nacionalnoj razini.

Ugovor o Europskoj uniji (čl. 3) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (čl. 45-48)
„Europska Unija svojim građanima nudi područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica, na kojem je osigurano slobodno kretanje osoba, te uspostavlja unutarnje tržište s ciljem pune zaposlenosti. Osigurana je sloboda kretanja radnika koja podrazumijeva ukidanje svake diskriminacije na temelju državljanstva među radnicima iz država članica u vezi sa zapošljavanjem te bliska suradnja među nacionalnim službama za zapošljavanje uspostavom odgovarajućih mehanizama za povezivanje ponuda i molba za zapošljavanje te za lakše postizanje ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada.“

Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji.
„Države članice ili Komisija potiču odnosno zajednički provode istraživanja o zaposlenosti ili nezaposlenosti koja smatraju potrebnima kako bi se osigurala sloboda kretanja radnika u Uniji. Središnje službe za zapošljavanje država članica blisko surađuju međusobno i s Komisijom s ciljem zajedničkoga djelovanja u pitanjima popunjavanja slobodnih radnih mjesta i prijava za posao u Uniji, te zapošljavanja koje je rezultat te suradnje.“

Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013.
Stupanjem na snagu EURES uredbe EURES mreža se ponovno uspostavlja s jasno definiranim ciljevima, zadacima i nadležnostima pojedinih dionika unutar mreže.

Zakon o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22), čl. 31, st.3: „Posredovanje pri zapošljavanju, savjetovanje i pružanje informacija vezanih uz radnu mobilnost na jedinstvenom tržištu Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije Zavod obavlja putem mreže EURES.“​​​

Temeljem članka 7. stavka 1. podstavka b. i c., članka 9. stavka 1. i članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) 589/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. godine o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada (EURES) i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013, ministarstvo nadležno za rad donijelo je Odluku kojom se Hrvatski zavod za zapošljavanje imenuje članom EURES mreže i nositeljem Nacionalnog koordinacijskog ureda za EURES.