Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Usluge EURES-a

Na temelju članka 11. st. 1. Uredbe (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 te sukladno Odluci o uspostavi sustava prihvata članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES (Klasa: 023-01/18-01/01, Ur.Broj: 344-70/1-18-83) od 10. svibnja 2018. godine i Odluci o izmjenama i dopunama Kriterija u okviru sustava za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES (Klasa: 100-01/18-01/150,  Ur.broj:344-48/1-21-10), Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj aktivnosti Nacionalnog koordinacijskog ureda za EURES raspisuje:

Javni poziv

za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES

I

EURES (EURopean Employment Services) je mreža za suradnju članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske koju koordinira Europski koordinacijski ured za EURES. Osnovana je 1993., a pokrenuta 1994. godine kao instrument poboljšanja mobilnosti, odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage na europskom tržištu rada. Slobodno kretanje radnika temeljna je sloboda građana Unije i jedan od stupova unutarnjeg tržišta, sadržan u članku 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

II

Predmet javnog poziva je širenje nacionalne mreže EURES u svrhu povećanja učinkovitosti, komplementarnosti i kvalitete u pružanju usluga posredovanja pri zapošljavanju i vezanih usluga mobilnim radnicima i poslodavcim.

III

Na javni poziv mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe, ustanove i neprofitne organizacije koje zakonito obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj i koje ispunjavaju propisane uvjete.

IV

Organizacije koje podnose prijavu mogu postati dio EURES mreže kao članovi ili partneri.

V

Članovima EURES-a mogu biti imenovani uredno registrirani posrednici pri zapošljavanju upisani u evidenciju ministarstva nadležnog za rad koji u trenutku podnošenja zahtjeva zakonito obavljaju tu djelatnost najmanje dvije godine na području Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/19) i koje imaju kapacitet za ispunjavanje svih zadaća koje za članove EURES-a članove propisuje članak 12. stavak 2. točke (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/589:

 • doprinošenje bazi slobodnih radnih mjesta u skladu s člankom 17. st. 1. točkom (a);
 • doprinošenje bazi molbi za posao i životopisa u skladu s člankom 17. st. 1. točkom (b);
 • pružanje usluga podrške radnicima i poslodavcima u skladu s člancima 23. i 24., člankom 25. st. 1., člankom 26. i, ako je relevantno, člankom 27.;

te koje se obvezuju ispunjavati sve obveze članova EURES-a definirane Uredbom (EU) 2016/589.

VI

Partnerima EURES-a mogu biti imenovane pravne i fizičke osobe, ustanove i neprofitne organizacije koje u trenutku podnošenja zahtjeva zakonito obavljaju registriranu djelatnost djelatnost u Republici Hrvatskoj najmanje dvije godine. Na kandidate za prihvat u statusu partnera EURES-a koji obavljaju djelatnost u svezi za zapošljavanjem primjenjuje se kriterij obavljanja te djelatnosti sukladno Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/19) i koje propisno obrazlože da, na temelju veličine svoje organizacije, financijskih sredstava, prirode usluga koje organizacija inače pruža ili organizacijske strukture, mogu ispunjavati najmanje jednu, a najviše dvije obveze navedene u članku 12. stavku 2. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 589/2016:

 • doprinošenje bazi slobodnih radnih mjesta u skladu s člankom 17. st. 1. točkom (a);
 • doprinošenje bazi molbi za posao i životopisa u skladu s člankom 17. st. 1. točkom (b);
 • pružanje usluga podrške radnicima i poslodavcima u skladu s člancima 23. i 24., člankom 25. st. 1., člankom 26. i, ako je relevantno, člankom 27.;

te koji se obvezuju ispunjavati druge obveze partnera EURES-a definirane Uredbom (EU) 2016/589.

Svi prijavitelji, neovisno o tome podnose li prijavu kao članovi ili kao partneri, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • u trenutku prijave nemaju dugovanja na ime javnih davanja;
 • protiv fizičke ili pravne osobe, odnosno odgovornih osoba nije pokrenut postupak radi kršenja propisa iz područja rada, zapošljavanja ili obavljanja registrirane djelatnosti, odnosno ne vodi se kazneni postupak;
 • organizacija ili odgovorna osoba nisu bile kažnjavane radi prekršaja iz navedenih područja ili radi kaznenog djela tijekom dvije godine prije podnošenja prijave.

VII

Potpuni zahtjev čini:

 1. preslika dokaza o registraciji
 2. potvrda o stanju duga Porezne uprave ne starija od 30 dana (dostupna u obliku elektroničkog zapisa putem Jedinstvenog portala Porezne uprave – ePorezne)
 3. popunjeni obrazac koji sadrži izjave:
  • pod kaznenom i materijalnom odgovornošću osoba ovlaštenih za zastupanje o ispunjavanju uvjeta iz točke III. u pogledu kršenja propisa iz područja rada, zapošljavanja ili obavljanja registrirane djelatnosti
  • za članove: Izjava osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave da se organizacija obvezuje pružati sve EURES usluge iz članka 12. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/589
  • za partnere: Izjava osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave da se organizacija obvezuje pružati najviše dvije EURES usluge iz članka 12. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/589

VIII

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Obrasci prijave dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Obrazac 1. (Prijava za status člana), Obrazac 2. (Prijava za status partnera). Prije podnošenja zahtjeva podnositelji su dužni pročitati Kriterije za prihvat, praćenje i opoziv. Podnošenjem zahtjeva podnositelj izjavljuje da je upoznat s Kriterijima.

Prijave se podnose u elektroničkom obliku (.PDF format) na NKU-EURES@hzz.hr uz navođenje Prijava na Javni poziv za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES u predmetu e-pošte.

IX

Rok za donošenje odluke je 30 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva. Podnositelji prijava o odluci će biti obaviješteni pisanim putem na adresu elektroničke pošte iz zahtjeva. O prigovorima na odluku o odbijanju zahtjeva odlučuje stručno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

X

Dodatne informacije i pojašnjenja moguće je zatražiti putem adrese elektroničke pošte NKU-EURES@hzz.hr.

Članovi EURES-a u Hrvatskoj

Partneri EURES-a u Hrvatskoj